SEO On Page
Revisar Titles i descripcions +Revisió de la complementació de tots els titles i descriptions. Lliurament d’un Excel amb els camps vuit i duplicats.
Favicon + Comprovació que es visualitza correctament els diferents dispositius.
Sitemap XML +Comprovació de l’arxiu: URL, Atributs lastmod, hreflang, Auditoria amb SemRush. Enviament PDF del resultat. Verificar a Google Search Bing Webmaster Tool
Robots.txt + Verificació enviament.
Redireccionament 301 +Creació d’un fitxer que inclogui el llistat sencer de les antigues URL cap a les noves que hàgim de fer les redireccions 301. El fitxer serà implementat per Technology.
Google Analytics
Alta/ accés per avançat +Accés al correu electrònic marketing-digital@pukkas.com Activació de 14 mesos de recollida de dades. Definir el trànsit intern Verificació de recollida de dades Extracció i enviament de script a technology.
Integració +Integracions amb:
– Google Search Consol
– Google Signals
– Tag Manager
Opcional:
– Display & Video360
– Google Ads
– Big Query
Objectius, funnels i traçabilitat + Creació d’objectius específics tant a GA4 com a GTM.
Alta a cercadors
Google Webmaster Tools + Verificar el domini a través del mètode de verificació que escollim.
Search Consuelo + Creació de compte amb el mail del client + accès a marketing-digital@pukkas.com
Tag Manager + Creació de compte amb el mail del client + accès a marketing-digital@pukkas.com
Google my Business +Alta bàsica de la fitxa de negoci. El client haurà de proporcionar-nos la informació. Adreça, horaris, telèfon de contacte, serveis + 1 foto
BING + Creació de compta amb el mail del client + accés a marketing-digital@pukkas.com
Google Merchant +Alta de compte i connexió amb l’ecommerce. Comprovació dels diferents feeds.
Meta Business Partners +Alta de compte i connexió amb l’ecommerce. Comprovació dels diferents feeds.
Eines i Plugins
ES Rànquing
IndexNow
IOAST
Auditoria i seguiment
Informe d’auditoria bàsic + Connexió amb SE Rànquing i preparació d’informe d’Auditoria WEB
Informe d’auditoria SEO + Connexió amb SE Rànquing i preparació d’informe d’Auditoria SEO: que inclou auditoria web + paraules clau.
Informe Looker Studio +Connexió amb Looker Studio. Creació d’un informe de màxim 5 planes. Que reculli adquisició, atribució i dades demogràfiques bàsiques. Per coses més especifiques, valorar.
Keyword Research + Informe amb paraules clau interessants per incloure com a contingut.
Revisar 404 + Auditoria amb SE Ranking i Google Search Consuelo. Extracció dinforme.
Velocitat + Auditoria amb SE Ranking i PageSpeedInsights. Extracció de llistat amb els diferents canvis que cal aplicar.
Bones pràctiques/Revisió
URLs SEO friendly +Anàlisi i extracció de les URLs. Creació d’un informe amb les correccions a aplicar.
Textos amb keywords +Comprovació de la densitat de les paraules clau a tot el contingut. Comprovacions específiques de l’aparició de la KW dins de les primeres 150 paraules de cada text.Paraules clau amn etqiueta strong.
Links interns +Comprovar els amples text. Nombre denllaços interns.
Breadcrumbs +Comprovar amplades i jerarquia. Comprovar que no n’hi hagi enllaços a la mateixa pàgina.
Encapçalats (H1, H2, …) +Auditoria amb SEO Meta. Verificar que se segueix la jerarquia correcta.
Alts imatges +Auditoria amb SE Ranking. Extracció de llistat per lliurar.
Revisar WPO + Auditoria amb SE Ranking i PageSpeedInsights. Extracció de llistat amb els diferents canvis que cal aplicar per Technology.
Index, noindex, follow, nofollow + Auditoria amb SE Ranking i Google Search Consuelo.
Feed ecommerce + Creació d’un fitxer amb tots els camps necessaris remenar pel client. Connexió entre feed i Google Merchant Center.
Revisar la fitxa de producte + Revisió de l’arquitectura de la fitxa. Revisió d’enllaç intern entre categories. Revisió de densitat de les paraules clau.